Opština Negotin - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja vodovodne mreže i mreže fekalne i atmosferske kanalizacije kompleksa Rajačke Pimnice

Opština Negotin - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja vodovodne mreže i mreže fekalne i atmosferske kanalizacije kompleksa Rajačke Pimnice

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta Opština Negotin, Trg Stevana Mokranjca 1, Negotin, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja vodovodne mreže i mreže fekalne i atmosferske kanalizacije kompleksa Rajačke Pimnice, Opština Negotin, na katastarskim parcelama br. 4949, 4950, 10087, 4612, 4611, 4613, 10066, 4581, 4548, 4549, 4630, 4622, 4618, 4654, 4638, 4657, 4667, 4864, 4892, 4891, 4888, 4899, 4903, 4915, 4927, 4928, 4929, 4930, 4940, 4941, 4942, 4944, 10067, 4748, 4725, 4865/1, 4826, 4709, 4688, 4865/2, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4812, 4762, 4801, 4798, 4807, 4812, 4844, 4842, 4841, 4819, 4796, 4792, 4790, 4787, 4786, 4785, 4784, 4783, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4854, 4855, 4856, 4857, 6439 KO Rajac, Opština Negotin, Trg Stevana Mokranjca 1, 19 300 Negotin.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u lokalnom listu, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Negotin, Trg Stevana Mokranjca 1, 19 300 Negotin,

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 19.08.2021. godine u 13 00  časova, u prostorijama Opštinske uprave Negotin, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog COVID-a 19.