''Металпласт Павловић'' д.о.о, Блаце - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера као ТГК на површинском копу ''Попова'', на к.п.бр. 364 и 365, територији КО Попова, на подручју СО Блаце

''Металпласт Павловић'' д.о.о, Блаце - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера као ТГК на површинском копу ''Попова'', на к.п.бр. 364 и 365, територији КО Попова, на подручју СО Блаце

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''Металпласт Павловић'' д.о.о, из Блаца, село Ђуревац бб, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера као ТГК на површинском копу ''Попова'', на к.п.бр. 364 и 365, територији КО Попова, на подручју СО Блаце, дана 22.06.2021. године, заведен под бројем 353-02-1877/2021-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Блаце, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 12.08.2021. године, са почетком у 1200 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Блаце, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса.