''Metalplast Pavlović'' d.o.o, Blace - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao TGK na površinskom kopu ''Popova'', na k.p.br. 364 i 365, teritoriji KO Popova, na području SO Blace

''Metalplast Pavlović'' d.o.o, Blace - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao TGK na površinskom kopu ''Popova'', na k.p.br. 364 i 365, teritoriji KO Popova, na području SO Blace

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''Metalplast Pavlović'' d.o.o, iz Blaca, selo Đurevac bb, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao TGK na površinskom kopu ''Popova'', na k.p.br. 364 i 365, teritoriji KO Popova, na području SO Blace, dana 22.06.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-1877/2021-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova,  kao i na sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Opštinske uprave Blace, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 12.08.2021. godine, sa početkom u 1200 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u sali Opštinske uprave Blace, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog suzbijanja širenja korona virusa.