ЈП ''Србијагас'' Нови Сад - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ-13 (РГ 05-06) Београд – Ваљево – Лозница

ЈП ''Србијагас'' Нови Сад - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ-13 (РГ 05-06) Београд – Ваљево – Лозница

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће ЈП ''Србијагас'' Нови Сад поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ-13 (РГ 05-06) Београд – Ваљево – Лозница, локација: ГО Чукарица, ГО Барајево, ГО Обреновац, Уб, Лајковац, Ваљево, Мионица, Осечина, Крупањ, Лозница, укупне дужине од око 162 km, који је заведен под бројем 353-02-1465/2023-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама ГО Чукарица, Град Београд, као и у Граду Ваљево и Граду Лозници, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама ГО Чукарица, Град Београд, дана 02.06.2023. године са почетком у 1100 часова.