JP ''Srbijagas'' Novi Sad - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG-13 (RG 05-06) Beograd – Valjevo – Loznica

JP ''Srbijagas'' Novi Sad - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG-13 (RG 05-06) Beograd – Valjevo – Loznica

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće JP ''Srbijagas'' Novi Sad podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje razvodnog gasovoda RG-13 (RG 05-06) Beograd – Valjevo – Loznica, lokacija: GO Čukarica, GO Barajevo, GO Obrenovac, Ub, Lajkovac, Valjevo, Mionica, Osečina, Krupanj, Loznica, ukupne dužine od oko 162 km, koji je zaveden pod brojem 353-02-1465/2023-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama GO Čukarica, Grad Beograd, kao i u Gradu Valjevo i Gradu Loznici, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama GO Čukarica, Grad Beograd, dana 02.06.2023. godine sa početkom u 1100 časova.