ЈП "Путеви Србије" - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазимa и две кружне раскрснице на катастарским парцелама у КО Бачка Паланка град и КО Нештин

ЈП "Путеви Србије" - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазимa и две кружне раскрснице на катастарским парцелама у КО Бачка Паланка град и КО Нештин

На основу чл. 20. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП "Путеви Србије" Београд, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (деоница државног пута IБ реда број 19) и две кружне раскрснице: кружна раскрсница на укрштању државног пута IБ реда број 19 са државним путем IБ реда број 12; и кружна раскрсница на укрштању државног пута IБ реда број 19 са државним путем II A реда број 119, на катастарским парцелама у КО Бачка Паланка град и КО Нештин.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске управе Бачка Паланка, ул. Краља Петра I бр.16, као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 25.08.2021. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама  Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса у Републици Србији, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Општинске управе Бачка Паланка, ул. Краља Петра I бр.16.