JP "Putevi Srbije" - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima i dve kružne raskrsnice na katastarskim parcelama u KO Bačka Palanka grad i KO Neštin

JP "Putevi Srbije" - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima i dve kružne raskrsnice na katastarskim parcelama u KO Bačka Palanka grad i KO Neštin

Na osnovu čl. 20. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP "Putevi Srbije" Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (deonica državnog puta IB reda broj 19) i dve kružne raskrsnice: kružna raskrsnica na ukrštanju državnog puta IB reda broj 19 sa državnim putem IB reda broj 12; i kružna raskrsnica na ukrštanju državnog puta IB reda broj 19 sa državnim putem II A reda broj 119, na katastarskim parcelama u KO Bačka Palanka grad i KO Neštin.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Opštinske uprave Bačka Palanka, ul. Kralja Petra I br.16, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 25.08.2021. godine sa početkom u 12 časova, u skladu sa instrukcijama  Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Opštinske uprave Bačka Palanka, ul. Kralja Petra I br.16.