''ИВА АГРАР'' д.o.o. - Непричава, из Словца - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације и припреме кречњака као ТГК из лежишта ''Бајевац'' КО Степање и КО Бајевац, на територији СО Лајковац

''ИВА АГРАР'' д.o.o. - Непричава, из Словца - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације и припреме кречњака као ТГК из лежишта ''Бајевац'' КО Степање и КО Бајевац, на територији СО Лајковац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''ИВА АГРАР'' д.o.o. - Непричава, из Словца, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације и припреме кречњака као ТГК из лежишта ''Бајевац'', на к.п.бр. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 168/2, 172/1, 172/2, 173, 174, 179, 180, 181, 182, 185, КО Степање, и к. п. бр. 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2366, 2385, 2420, 2432, 2433/4, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2478, КО Бајевац, на територији СО Лајковац, дана 27.09.2023. године, заведен под бројем 353-02-3617/2023-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана у просторијама Општинске управе Лајковац, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 01.11.2023. године, са почетком у 1100 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Лајковац.