''IVA AGRAR'' d.o.o. - Nepričava, iz Slovca - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije i pripreme krečnjaka kao TGK iz ležišta ''Bajevac'' KO Stepanje i KO Bajevac, na teritoriji SO Lajkovac

''IVA AGRAR'' d.o.o. - Nepričava, iz Slovca - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije i pripreme krečnjaka kao TGK iz ležišta ''Bajevac'' KO Stepanje i KO Bajevac, na teritoriji SO Lajkovac

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''IVA AGRAR'' d.o.o. - Nepričava, iz Slovca, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije i pripreme krečnjaka kao TGK iz ležišta ''Bajevac'', na k.p.br. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 168/2, 172/1, 172/2, 173, 174, 179, 180, 181, 182, 185, KO Stepanje, i k. p. br. 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2366, 2385, 2420, 2432, 2433/4, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2478, KO Bajevac, na teritoriji SO Lajkovac, dana 27.09.2023. godine, zaveden pod brojem 353-02-3617/2023-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova,  kao i na sajtu Ministarstva, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana u prostorijama Opštinske uprave Lajkovac, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 01.11.2023. godine, sa početkom u 1100 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u sali Opštinske uprave Lajkovac.