„GREEN RESIDENCE“ д.о.о. Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела с пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу, КО Копаоник, Општина Рашка

„GREEN RESIDENCE“ д.о.о. Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела с пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу, КО Копаоник, Општина Рашка

На основу чл. 20. и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чланова 3, 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је носилац пројекта „GREEN RESIDENCE“ д.о.о. Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела с пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу на кат.парцелама бр. 1504/141, 1504/143, 2457/12, 2457/14 КО Копаоник, Општина Рашка, заведен под бројем 353-02-2487/2023-03       

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 424, у просторијама у просторијама Општинске управе општина Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.     

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.