„GREEN RESIDENCE“ d.o.o. Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje apart hotela s pratećim sadržajima i prostorijom za buduću transformatorsku stanicu, KO Kopaonik, Opština Raška

„GREEN RESIDENCE“ d.o.o. Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje apart hotela s pratećim sadržajima i prostorijom za buduću transformatorsku stanicu, KO Kopaonik, Opština Raška

Na osnovu čl. 20. i 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), članova 3, 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo vas da je nosilac projekta „GREEN RESIDENCE“ d.o.o. Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje apart hotela s pratećim sadržajima i prostorijom za buduću transformatorsku stanicu na kat.parcelama br. 1504/141, 1504/143, 2457/12, 2457/14 KO Kopaonik, Opština Raška, zaveden pod brojem 353-02-2487/2023-03       

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 424, u prostorijama u prostorijama Opštinske uprave opština Raška, ul. Predraga Vilimonovića br. 1 svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.     

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.