"GANGYAN CO" Д.О.О. Смедерево - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлотације кречњака на површинском копу Каона

"GANGYAN CO" Д.О.О. Смедерево - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлотације кречњака на површинском копу Каона

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „GANGYAN CO“ Д.О.О. СМЕДЕРЕВО, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлотације кречњака на површинском копу Каона са годишњим капацитетом 1,000.000 тона, на катастараским парцелама бр. 1539 КО Каона и 1532/1 и КО Кучево.

Увид у допуњену Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Градске управе Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6, као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 30.07.2021. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама  Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса у Републици Србији, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Општинске управе Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, 12240 Кучево.