"GANGYAN CO" D.O.O. Smederevo - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksplotacije krečnjaka na površinskom kopu Kaona

"GANGYAN CO" D.O.O. Smederevo - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksplotacije krečnjaka na površinskom kopu Kaona

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „GANGYAN CO“ D.O.O. SMEDEREVO, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksplotacije krečnjaka na površinskom kopu Kaona sa godišnjim kapacitetom 1,000.000 tona, na katastaraskim parcelama br. 1539 KO Kaona i 1532/1 i KO Kučevo.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Jagodina, ul. Kralja Petra I br. 6, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 30.07.2021. godine sa početkom u 12 časova, u skladu sa instrukcijama  Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Opštinske uprave Kučevo, ul. Svetog Save br. 76, 12240 Kučevo.