GALENIKA A.D. BEOGRAD - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције одељења за ручно секундарно паковање “High Potent” производа и стандардних фармацеутских производа

GALENIKA A.D. BEOGRAD - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције одељења за ручно секундарно паковање “High Potent” производа и стандардних фармацеутских производа

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће GALENIKA A.D. BEOGRAD поднело Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције одељења за ручно секундарно паковање “High Potent” производа и стандардних фармацеутских производа (2. фаза реконструкције дела постојећег објекта бр.1, остале зграде – производни објекат – фабрика за производнју ињекционих производа на бази пептида, за потребе формирања одељења за ручно секундарно паковање), капацитета од око 10.000.000 паковања стандардних фармацеутских производа годишње, на к.п. 179/34, КО Земун Поље, који је заведен под бројем 353-02-2376/2023-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама ГО Земун, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама ГО Земун, Магистратски трг 1, 11080 Земун, дана 24.11.2023. године са почетком у 1100 часова.