GALENIKA A.D. BEOGRAD - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije odeljenja za ručno sekundarno pakovanje “High Potent” proizvoda i standardnih farmaceutskih proizvoda

GALENIKA A.D. BEOGRAD - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije odeljenja za ručno sekundarno pakovanje “High Potent” proizvoda i standardnih farmaceutskih proizvoda

Na osnovu čl. 20. stav 1 i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 115. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće GALENIKA A.D. BEOGRAD podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije odeljenja za ručno sekundarno pakovanje “High Potent” proizvoda i standardnih farmaceutskih proizvoda (2. faza rekonstrukcije dela postojećeg objekta br.1, ostale zgrade – proizvodni objekat – fabrika za proizvodnju injekcionih proizvoda na bazi peptida, za potrebe formiranja odeljenja za ručno sekundarno pakovanje), kapaciteta od oko 10.000.000 pakovanja standardnih farmaceutskih proizvoda godišnje, na k.p. 179/34, KO Zemun Polje, koji je zaveden pod brojem 353-02-2376/2023-03.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama GO Zemun, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana u prostorijama GO Zemun, Magistratski trg 1, 11080 Zemun, dana 24.11.2023. godine sa početkom u 1100 časova.