АД „Електропривреда Србије“ огранак РБ„Колубара“Лазаревац-Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта проширења ПК„Поље Г“ у рударском басену Колубара,КО Вреоци на територији општине Лазаревац

АД „Електропривреда Србије“ огранак РБ„Колубара“Лазаревац-Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта проширења ПК„Поље Г“ у рударском басену Колубара,КО Вреоци на територији општине Лазаревац

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, АД „Електропривреда Србије“ огранак РБ „Колубара“ ул. Светог Саве бр. 1 Лазаревац поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта проширења ПК „Поље Г“ у рударском басену Колубара, КО Вреоци на територији општине Лазаревац, заведен под бројем 353-02-02340/2023-03.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити, у просторијама Министарства на Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења у дневном, односно локалном листу.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама општинске управе Лазаревац, ул.  Карађорђева бр. 42.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 04.10.2023. године у 1200  часова, у просторијама општинске управе Лазаревац, ул.  Карађорђева бр. 42, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.