AD „Elektroprivreda Srbije“ ogranak RB„Kolubara“Lazarevac-Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta proširenja PK„Polje G“ u rudarskom basenu Kolubara,KO Vreoci na teritoriji opštine Lazarevac

AD „Elektroprivreda Srbije“ ogranak RB„Kolubara“Lazarevac-Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta proširenja PK„Polje G“ u rudarskom basenu Kolubara,KO Vreoci na teritoriji opštine Lazarevac

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, AD „Elektroprivreda Srbije“ ogranak RB „Kolubara“ ul. Svetog Save br. 1 Lazarevac podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta proširenja PK „Polje G“ u rudarskom basenu Kolubara, KO Vreoci na teritoriji opštine Lazarevac, zaveden pod brojem 353-02-02340/2023-03.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti, u prostorijama Ministarstva na Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u dnevnom, odnosno lokalnom listu.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama opštinske uprave Lazarevac, ul.  Karađorđeva br. 42.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 04.10.2023. godine u 1200  časova, u prostorijama opštinske uprave Lazarevac, ul.  Karađorđeva br. 42, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.