"MARLO GREEN" д.о.о, Београд - поништај Решења

"MARLO GREEN" д.о.о, Београд - поништај Решења

На основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган поступајући по жалби Бојана Сударева из Зрењанина,преко пуномоћника, адвоката Сретена Ђођевића, улица Хајдук Вељкова 4. из Ваљева, решењем број 353-02-2173/1/2022-03 од 19. септембра 2022. године поништило решење број 353-02-2173/2022-03 од 15. августа 2022. године и одбацило захтев носиоца пројекта предузећа "MARLO GREEN" д.о.о, из Београда, ул. Генерала Никодија Стефановића 3, за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за управљање медицинским отпадом, на к.п.бр. 2220, 2225 и 2221, КО Винча, Градска општина Гроцка, на територији града Београда, заведено под бројем 353-02-2173/2022-03 као неуредан

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на решење Влади, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.