"MARLO GREEN" d.o.o, Beograd - poništaj Rešenja

"MARLO GREEN" d.o.o, Beograd - poništaj Rešenja

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ postupajući po žalbi Bojana Sudareva iz Zrenjanina,preko punomoćnika, advokata Sretena Đođevića, ulica Hajduk Veljkova 4. iz Valjeva, rešenjem broj 353-02-2173/1/2022-03 od 19. septembra 2022. godine poništilo rešenje broj 353-02-2173/2022-03 od 15. avgusta 2022. godine i odbacilo zahtev nosioca projekta preduzeća "MARLO GREEN" d.o.o, iz Beograda, ul. Generala Nikodija Stefanovića 3, za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje medicinskim otpadom, na k.p.br. 2220, 2225 i 2221, KO Vinča, Gradska opština Grocka, na teritoriji grada Beograda, zavedeno pod brojem 353-02-2173/2022-03 kao neuredan

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu na rešenje Vladi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.