"Застава" - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција котларнице "Застава", на КП 7405/12 КО Крагујевац 1 и реконструкција дела вреловода од термоцентрале ТЦ-1 до термоцентрале ТЦ-2

"Застава" - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција котларнице "Застава", на КП 7405/12 КО Крагујевац 1 и реконструкција дела вреловода од термоцентрале ТЦ-1 до термоцентрале ТЦ-2

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција котларнице "Застава", на КП 7405/12 КО Крагујевац 1 и реконструкција дела вреловода од термоцентрале ТЦ-1 до термоцентрале ТЦ-2, на КП 7405/12; 7405/179; 7405/36; 7405/108, 7405/107, 7405/106, 7405/16, 7405/140, 7405/2 и 7405/11, све на КО Крагујевац 1, чији је носилац пројекта „ЕНЕРГЕТИКА“ Д.О.О., Првослава Раковића 4а,       34 000 Крагујевац, заведен под бројем: 353-02-00034/2022-03.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног  дана од 11-14 часова, и на службеном сајту Министарства.

Против овог Решења није допуштена жалба. Заинтересована јавност може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду Београд, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима информисања