"Zastava" - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava", na KP 7405/12 KO Kragujevac 1 i rekonstrukcija dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2

"Zastava" - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava", na KP 7405/12 KO Kragujevac 1 i rekonstrukcija dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija kotlarnice "Zastava", na KP 7405/12 KO Kragujevac 1 i rekonstrukcija dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2, na KP 7405/12; 7405/179; 7405/36; 7405/108, 7405/107, 7405/106, 7405/16, 7405/140, 7405/2 i 7405/11, sve na KO Kragujevac 1, čiji je nosilac projekta „ENERGETIKA“ D.O.O., Prvoslava Rakovića 4a,       34 000 Kragujevac, zaveden pod brojem: 353-02-00034/2022-03.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog  dana od 11-14 časova, i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Beograd, Nemanjina 9, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja