''Рудник'' д.o.o, из Горњег Милановца - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9. Рудника и флотације ''Рудник'' д.о.о, територији КО Мајдан, на подручју СО Горњи Милановац

''Рудник'' д.o.o, из Горњег Милановца - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9. Рудника и флотације ''Рудник'' д.о.о, територији КО Мајдан, на подручју СО Горњи Милановац

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган, решавајући по захтеву носиоца пројекта, предузећа Рудник и флотација ''Рудник'' д.o.o, из Горњег Милановца, Мише Михајловића 2, донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9. Рудника и флотације ''Рудник'' д.о.о, територији КО Мајдан, на подручју СО Горњи Милановац, у складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09),  заведенo под бројем 353-02-2699/2022-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту Министарства.

Заинтересована јавност може покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима информисања.