''Rudnik'' d.o.o, iz Gornjeg Milanovca - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9. Rudnika i flotacije ''Rudnik'' d.o.o, teritoriji KO Majdan, na području SO Gornji Milanovac

''Rudnik'' d.o.o, iz Gornjeg Milanovca - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9. Rudnika i flotacije ''Rudnik'' d.o.o, teritoriji KO Majdan, na području SO Gornji Milanovac

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ, rešavajući po zahtevu nosioca projekta, preduzeća Rudnik i flotacija ''Rudnik'' d.o.o, iz Gornjeg Milanovca, Miše Mihajlovića 2, doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nadvišenja jalovišta i brane broj 9. Rudnika i flotacije ''Rudnik'' d.o.o, teritoriji KO Majdan, na području SO Gornji Milanovac, u skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09),  zavedeno pod brojem 353-02-2699/2022-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na vebsajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Beogradu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja.