Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње уметнуте полетно-слетне стазе (12R-30L) са системом рулних стаза на Аеродрому „Никола Тесла“

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње уметнуте полетно-слетне стазе (12R-30L) са системом рулних стаза на Аеродрому „Никола Тесла“

На основу члана 25. и 29. став 2. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09)  даје следеће


О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње уметнуте полетно-слетне стазе (12R-30L) са системом рулних стаза на Аеродрому „Никола Тесла“ на КП бр. 4181/1, 4181/2, 4171/3, 5251, 5256/1, 5256/2, 5259 и 5265 КО Сурчин, на територији града Београда, заведен под бројем 353-02-00836/2021-03.

  Увид у донето Решење о сагласности на предметну Студију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту Министарства.

         Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, Немањина 9,  у року од 30 дана од дана објављивања огласа.