Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje umetnute poletno-sletne staze (12R-30L) sa sistemom rulnih staza na Aerodromu „Nikola Tesla“

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje umetnute poletno-sletne staze (12R-30L) sa sistemom rulnih staza na Aerodromu „Nikola Tesla“

Na osnovu člana 25. i 29. stav 2. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09)  daje sledeće


O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E


Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje umetnute poletno-sletne staze (12R-30L) sa sistemom rulnih staza na Aerodromu „Nikola Tesla“ na KP br. 4181/1, 4181/2, 4171/3, 5251, 5256/1, 5256/2, 5259 i 5265 KO Surčin, na teritoriji grada Beograda, zaveden pod brojem 353-02-00836/2021-03.

  Uvid u doneto Rešenje o saglasnosti na predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 424, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja i na službenom sajtu Ministarstva.

         Protiv ovog Rešenja može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu, Nemanjina 9,  u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa.