"ЈП Електропривреда Србије" - Београд, Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Озакоњење објеката ТЕНТ, за блокове А1 и А2

"ЈП Електропривреда Србије" - Београд, Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Озакоњење објеката ТЕНТ, за блокове А1 и А2

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности носиоцу пројекта ЈП Електропривреда Србије - Београд, на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Озакоњење објеката ТЕНТ, за блокове А1 и А2, на катастарској парцели број 1934/1 КО Уровци, општина Обреновац, а коју је израдило предузеће „Delta inženjering“ д.о.о. Београд.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту Министарства у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.