"JP Elektroprivreda Srbije" - Beograd, Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ozakonjenje objekata TENT, za blokove A1 i A2

"JP Elektroprivreda Srbije" - Beograd, Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ozakonjenje objekata TENT, za blokove A1 i A2

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta JP Elektroprivreda Srbije - Beograd, na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Ozakonjenje objekata TENT, za blokove A1 i A2, na katastarskoj parceli broj 1934/1 KO Urovci, opština Obrenovac, a koju je izradilo preduzeće „Delta inženjering“ d.o.o. Beograd.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na vebsajtu Ministarstva u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.