"Vorwerk Autotec Serbia" d.o.o., "Vorwerk Drivetec Serbia" d.o.o., "Eldisy Serbia" d.o.o. - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о проц. утицаја на жив. сред. пројекта на кат. парц. бр. 2138/1 КО Прељина, Чачак

"Vorwerk Autotec Serbia" d.o.o., "Vorwerk Drivetec Serbia" d.o.o., "Eldisy Serbia" d.o.o. - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о проц. утицаја на жив. сред. пројекта на кат. парц. бр. 2138/1 КО Прељина, Чачак

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција, допуна технолошког процеса и промена намене пројектних области производног дела главног објекта који се налази у оквиру производно - пословног комплекса за производњу делова за моторна возила, на кат. парцели бр. 2138/1 КО Прељина, Чачак,  заведен под бројем 353-02-00271/2021-03 од 29.01.2021. године, носиоца пројекта "Vorwerk Autotec Serbia" d.o.o., "Vorwerk Drivetec Serbia" d.o.o., "Eldisy Serbia" d.o.o. 

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа, а путем овог органа.