"Vorwerk Autotec Serbia" d.o.o., "Vorwerk Drivetec Serbia" d.o.o., "Eldisy Serbia" d.o.o. - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proc. uticaja na živ. sred. projekta na kat. parc. br. 2138/1 KO Preljina, Čačak

"Vorwerk Autotec Serbia" d.o.o., "Vorwerk Drivetec Serbia" d.o.o., "Eldisy Serbia" d.o.o. - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proc. uticaja na živ. sred. projekta na kat. parc. br. 2138/1 KO Preljina, Čačak

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija, dopuna tehnološkog procesa i promena namene projektnih oblasti proizvodnog dela glavnog objekta koji se nalazi u okviru proizvodno - poslovnog kompleksa za proizvodnju delova za motorna vozila, na kat. parceli br. 2138/1 KO Preljina, Čačak,  zaveden pod brojem 353-02-00271/2021-03 od 29.01.2021. godine, nosioca projekta "Vorwerk Autotec Serbia" d.o.o., "Vorwerk Drivetec Serbia" d.o.o., "Eldisy Serbia" d.o.o. 

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, a putem ovog organa.