“ТРГОМАТИК” Д.О.О. - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом за компримовани природни гас на територији ГО Сурчин

“ТРГОМАТИК” Д.О.О. - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом за компримовани природни гас на територији ГО Сурчин

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на  к.п.бр. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 и 4708/4 све КО Добановци, на територији градске општине Сурчин, град Београд, заведен под бројем 353-02-00741/2021-03 од 16.03.2021. године, носиоца пројекта “ТРГОМАТИК” Д.О.О., Добановци

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа, а путем овог органа.