“TRGOMATIK” D.O.O. - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Priključni gasovod sa glavnom proizvodnom stanicom za komprimovani prirodni gas na teritoriji GO Surčin

“TRGOMATIK” D.O.O. - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Priključni gasovod sa glavnom proizvodnom stanicom za komprimovani prirodni gas na teritoriji GO Surčin

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Priključni gasovod sa glavnom proizvodnom stanicom (GPS) za komprimovani prirodni gas na  k.p.br. 4634/10, 4635/11, 4634/9, 4635/10 i 4708/4 sve KO Dobanovci, na teritoriji gradske opštine Surčin, grad Beograd, zaveden pod brojem 353-02-00741/2021-03 od 16.03.2021. godine, nosioca projekta “TRGOMATIK” D.O.O., Dobanovci

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, a putem ovog organa.