Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције одељења за ручно секундарно паковање “High Potent” производа и стандардних фармацеутских производа, КО Земун Поље

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције одељења за ручно секундарно паковање “High Potent” производа и стандардних фармацеутских производа, КО Земун Поље

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције одељења за ручно секундарно паковање “High Potent” производа и стандардних фармацеутских производа (2. фаза реконструкције дела постојећег објекта бр.1, остале зграде – производни објекат – фабрика за производнју ињекционих производа на бази пептида, за потребе формирања одељења за ручно секундарно паковање), капацитета од око 10.000.000 паковања стандардних фармацеутских производа годишње, на к.п. 179/34, КО Земун Поље, који је заведен под бројем 353-02-3565/2022-03.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.