"Хемофарм" а.д. Вршац - Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације простора машинског паковања и реконструкције инсталација у погону Шабац

"Хемофарм" а.д. Вршац - Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације простора машинског паковања и реконструкције инсталација у погону Шабац

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације простора машинског паковања и реконструкције инсталација, у циљу пријема нове опреме за производњу, пуњење и паковање получврстих и течних фармацеутских форми ''Хемофарм'' а.д. Вршац, погон Шабац, на к.п. број 6916/1 КО Шабац, Град Шабац, заведен под бројем 353-02-1420/2021-03.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.