"Hemofarm" a.d. Vršac - Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije prostora mašinskog pakovanja i rekonstrukcije instalacija u pogonu Šabac

"Hemofarm" a.d. Vršac - Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije prostora mašinskog pakovanja i rekonstrukcije instalacija u pogonu Šabac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije prostora mašinskog pakovanja i rekonstrukcije instalacija, u cilju prijema nove opreme za proizvodnju, punjenje i pakovanje polučvrstih i tečnih farmaceutskih formi ''Hemofarm'' a.d. Vršac, pogon Šabac, na k.p. broj 6916/1 KO Šabac, Grad Šabac, zaveden pod brojem 353-02-1420/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje o potrebi predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na Rešenje o potrebi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.