„Аеродроми Србије“ д.о.о., Ниш - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња рулне стазе са припадајућом изолованом позицијом за паркирање ваздухоплова на аеродрому „Константин Велики“

„Аеродроми Србије“ д.о.о., Ниш - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња рулне стазе са припадајућом изолованом позицијом за паркирање ваздухоплова на аеродрому „Константин Велики“

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња рулне стазе са припадајућом изолованом позицијом за паркирање ваздухоплова на аеродрому „Константин Велики“ на кп.бр. 458/5 КО Поповац и кп.бр. 2306 КО Медошевац на територији града Ниша., заведено под бројем 353-02-03424/2022-03, носиоца пројекта „Аеродроми Србије“ д.о.о. ул. Ваздухопловаца бр. 24 Ниш.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.