„Aerodromi Srbije“ d.o.o., Niš - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja rulne staze sa pripadajućom izolovanom pozicijom za parkiranje vazduhoplova na aerodromu „Konstantin Veliki“

„Aerodromi Srbije“ d.o.o., Niš - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja rulne staze sa pripadajućom izolovanom pozicijom za parkiranje vazduhoplova na aerodromu „Konstantin Veliki“

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja rulne staze sa pripadajućom izolovanom pozicijom za parkiranje vazduhoplova na aerodromu „Konstantin Veliki“ na kp.br. 458/5 KO Popovac i kp.br. 2306 KO Medoševac na teritoriji grada Niša., zavedeno pod brojem 353-02-03424/2022-03, nosioca projekta „Aerodromi Srbije“ d.o.o. ul. Vazduhoplovaca br. 24 Niš.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.