„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Бор - Решење којим се одређује обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Повећање капацитета фабрике креча „Заграђе“

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Бор - Решење којим се одређује обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Повећање капацитета фабрике креча „Заграђе“

На основу члана 14. став 4. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

    

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Повећање капацитета фабрике креча „Заграђе“ у власништву компаније „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Бор, на КП 9882, КО Доња Бела Река, Општина Бор.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа,  у дневном, односно локалном листу, а путем овог органа.