„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor - Rešenje kojim se određuje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Povećanje kapaciteta fabrike kreča „Zagrađe“

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor - Rešenje kojim se određuje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Povećanje kapaciteta fabrike kreča „Zagrađe“

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

    

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Povećanje kapaciteta fabrike kreča „Zagrađe“ u vlasništvu kompanije „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor, na KP 9882, KO Donja Bela Reka, Opština Bor.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa,  u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.