Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице, на територији општине Палилула, на подручју града Београда, заведено под бројем 353-02-01967/2021-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.