Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja mosta preko reke Dunav kod Ade Huje sa pristupnim petljama i delom Višnjičke ulice

Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja mosta preko reke Dunav kod Ade Huje sa pristupnim petljama i delom Višnjičke ulice

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – izgradnja mosta preko reke Dunav kod Ade Huje sa pristupnim petljama i delom Višnjičke ulice, na teritoriji opštine Palilula, na području grada Beograda, zavedeno pod brojem 353-02-01967/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.