''MARLO GREEN'' д.о.о, из Београда, ул. Генерала Никодија Стефановића 3 - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за управљање медицинским отпадом

''MARLO GREEN'' д.о.о, из Београда, ул. Генерала Никодија Стефановића 3 - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за управљање медицинским отпадом

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за управљање медицинским отпадом, на к.п.бр. 2220, 2225 и 2221, КО Винча, Градска општина Гроцка, на територији града Београда, на захтев носиоца пројекта, предузећа ''MARLO GREEN'' д.о.о, из Београда, ул. Генерала Никодија Стефановића 3, а које је заведено под бројем 353-02-2173/2022-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарствa заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на сајту, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.