''MARLO GREEN'' d.o.o, iz Beograda, ul. Generala Nikodija Stefanovića 3 - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje medicinskim otpadom

''MARLO GREEN'' d.o.o, iz Beograda, ul. Generala Nikodija Stefanovića 3 - Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje medicinskim otpadom

Na osnovu čl. 14. stav 4. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za upravljanje medicinskim otpadom, na k.p.br. 2220, 2225 i 2221, KO Vinča, Gradska opština Grocka, na teritoriji grada Beograda, na zahtev nosioca projekta, preduzeća ''MARLO GREEN'' d.o.o, iz Beograda, ul. Generala Nikodija Stefanovića 3, a koje je zavedeno pod brojem 353-02-2173/2022-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na sajtu, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.