Решење носиоцу пројекта „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, ул. Ђорђа Вајферта 29, о потреби  израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат отварања лежишта Борска река до коте К-455

Решење носиоцу пројекта „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, ул. Ђорђа Вајферта 29, о потреби  израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат отварања лежишта Борска река до коте К-455

На основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење носиоцу пројекта „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, ул. Ђорђа Вајферта 29, о потреби  израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат отварања лежишта Борска река до коте К-455.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.