Rešenje nosiocu projekta „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor, ul. Đorđa Vajferta 29, o potrebi  izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat otvaranja ležišta Borska reka do kote K-455

Rešenje nosiocu projekta „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor, ul. Đorđa Vajferta 29, o potrebi  izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat otvaranja ležišta Borska reka do kote K-455

Na osnovu čl. 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje nosiocu projekta „Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Bor, ul. Đorđa Vajferta 29, o potrebi  izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat otvaranja ležišta Borska reka do kote K-455.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.