Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат: Мобилно постројење, који чине Kleeman Mobirex MR 110 R EVO и Kleeman Mobicat MC 110 Z за третман неопасног отпада на територији Републике Србије

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат: Мобилно постројење, који чине Kleeman Mobirex MR 110 R EVO и Kleeman Mobicat MC 110 Z за третман неопасног отпада на територији Републике Србије

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење бр:353-02-04199/2022-03 од 21.04.2023. године којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат: Мобилно постројење, који чине Kleeman Mobirex MR 110 R EVO и Kleeman Mobicat MC 110 Z за третман неопасног отпада на територији Републике Србије.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.