Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта радио базне станице „Црни Врх (Стара Планина)“- ЗА79, ЗАУ79, ЗАО79 на катастарској парцели бр. 4871/1 КО Црни Врх, општина Књажевац

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта радио базне станице „Црни Врх (Стара Планина)“- ЗА79, ЗАУ79, ЗАО79 на катастарској парцели бр. 4871/1 КО Црни Врх, општина Књажевац

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење бр. 353-02-03195/2021-03 од 11.01.2023. године, којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта радио базне станице „Црни Врх (Стара Планина)“- ЗА79, ЗАУ79, ЗАО79 на катастарској парцели бр. 4871/1 КО Црни Врх, општина Књажевац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15дана од дана објављивања овог обавештења.