Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta radio bazne stanice „Crni Vrh (Stara Planina)“- ZA79, ZAU79, ZAO79 na katastarskoj parceli br. 4871/1 KO Crni Vrh, opština Knjaževac

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta radio bazne stanice „Crni Vrh (Stara Planina)“- ZA79, ZAU79, ZAO79 na katastarskoj parceli br. 4871/1 KO Crni Vrh, opština Knjaževac

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje br. 353-02-03195/2021-03 od 11.01.2023. godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta radio bazne stanice „Crni Vrh (Stara Planina)“- ZA79, ZAU79, ZAO79 na katastarskoj parceli br. 4871/1 KO Crni Vrh, opština Knjaževac.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.