Решење којим се утврђује да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела са пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу на к.п. бр. 1504/141, 1504/143, 2457/12, 2457/14, КО Копаоник

Решење којим се утврђује да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела са пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу на к.п. бр. 1504/141, 1504/143, 2457/12, 2457/14, КО Копаоник

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење бр. 353-02-02334/2022-03 од 15.12.2022. године којим се утврђује да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње апарт хотела са пратећим садржајима и просторијом за будућу трансформаторску станицу на к.п. бр. 1504/141, 1504/143, 2457/12, 2457/14 КО Копаоник, и одређује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат. 

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.