Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат надоградње, санације и адаптације постојећег стамбеног објекта, планиране спратности ПО+ П+ 7+ Галерија, на КП бр 833/1 КО Стари град

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат надоградње, санације и адаптације постојећег стамбеног објекта, планиране спратности ПО+ П+ 7+ Галерија, на КП бр 833/1 КО Стари град

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће


     
О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


           Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат надоградње, санације и адаптације постојећег стамбеног објекта, планиране спратности ПО+ П+ 7+ Галерија, на КП бр 833/1 КО Стари град, површине 248m2 , на територији града Београда, у оквиру просторно културно историјске целине „Подручје око Доситејевог лицеја“, културног добра од изузетног значаја, заведен под бројем 353-02-02620/2020-03 од 22.12.2020. године.

                       Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту Министарства.

           Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.