Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње петље Врањска бања на аутопуту А1 (Е-75) Београд - Ниш – граница са Северном Македонијом, деоница Владичин Хан - Доњи Нерадовац, град Врање

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње петље Врањска бања на аутопуту А1 (Е-75) Београд - Ниш – граница са Северном Македонијом, деоница Владичин Хан - Доњи Нерадовац, град Врање

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује  да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње петље Врањска бања на аутопуту А1 (Е-75) Београд - Ниш – граница са Северном Македонијом, деоница Владичин Хан - Доњи Нерадовац, L=3000m на КП у КО Моштаница, град Врање , заведен под бројем 353-02-04685/2022-03 од 21.12.2022. године.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади Републике Србије  путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.